مجله علمی پژوهشی افق دانش- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشریه علمی پژوهشی افق دانش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد است. هدف این مجله ارتقای دانش علوم پزشکی است که با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های مختلف علوم پزشکی ، این نشریه در حوزه موضوعی اصلی علوم بالینی و علوم مرتبط با این حوزه مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور را منتشر می کند. لازم به ذکر است مقالات صرفا توصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.
  سیاست نشریه در خصوص تعهدات نویسندگان:
  - پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله
  - تفویض حق نشر مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به نشریه علمی پژوهشی افق دانش
  - پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی درمورد حق مؤلف یا محتوا
  - عدم چاپ یا ارسال مقاله حاضر به مجله دیگر تا زمان اعلام نظر نهایی شورای سردبیری
  - پاسخ گویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش در صورت عدم ذکر ایشان در صفحه عنوان
  - بیان چگونگی مراعات معیارهای اخلاقی در پژوهش. در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.
  - نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب