دوره 27، شماره 2 - ( بهار 1400 )                   جلد 27 شماره 2 صفحات 130-147 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Roohbakhsh E, Barari A, Abbaszadeh H. The Effect of Interval Training and Consuming Fenugreek Seed Extract on FGF-21 and VEGF Gene Expression in Patients With Coronary Artery Diseases. Horizon Med Sci. 2021; 27 (2) :130-147
URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-3583-fa.html
روحبخش عباد، براری علیرضا، عباس زاده هاجر. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮیﻦ دوره‌ای و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن FGF-21 و VEGF در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. افق دانش. 1400; 27 (2) :130-147

URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-3583-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻓﯿﺰیﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ، واﺣﺪ آیﺖ‌اﷲ آﻣﻠﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، آﻣﻞ، ایﺮان.
2- ﮔﺮوه ﻓﯿﺰیﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ، واﺣﺪ آیﺖ‌اﷲ آﻣﻠﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، آﻣﻞ، ایﺮان. ، alireza54.barari@gmail.com
3- ﮔﺮوه ﻓﯿﺰیﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ، واﺣﺪ ﺳﺎری، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎری، ایﺮان.
چکیده:   (215 مشاهده)
اهداف: رژیﻢ ﻏﺬایﯽ ﭘﺮﭼﺮب، اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﺑﯽ‌ﺗﺤﺮﮐﯽ از دﻻیﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ (CAD) اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ هدف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮیﻦ دوره‌ای همراه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ژن FGF-21 و VEGF در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ CAD اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
مواد و روش ها: ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ‌ﺗﺠﺮﺑﯽ روی 32 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ CAD اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ آن‌ها ﺑﯿﻦ 55 ﺗﺎ 65 ﺳﺎل ﺑﻮد. این افراد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻓﻘﻂ تمرین، ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ﮔﺮوه‌ تمرین+‌ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪند. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ تمرینی ﺷﺎﻣﻞ هشت هفته ﺗﻤﺮیﻦ دویﺪن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ، ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در هفته ﺑﺎ ﺷﺪت 55 تا 65 درصد ذﺧﯿﺮه ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺗﺪریﺠﯽ ﺷﺪت ﺑﻮد. اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ده ﻣﯿﻠﯽ‌ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺎن ژن‌های FGF-21 و VEGF از PCR در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
یافته ها: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺎن FGF21 در گروه‌های ﻓﻘﻂ تمرین، ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و تمرین+‌ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد (P<0/0001). ﮔﺮوه تمرین+‌ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری اﻓﺰایﺶ معنی‌دار ﺑﯿﺸﺘﺮی نسبت به ﮔﺮوه‌های ﻓﻘﻂ تمرین و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ داشت (P‌<0/0001). ﻋﻼوه ﺑﺮ ایﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺮیﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات (CV) ﺑﯿﺎن ژن VEGF در ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ تمرین (P‌<0/0001)، ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ (P‌=‌0/0004) و تمرین+‌ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ (P‌<0/0001) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از گروه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد. همچنین ﮔﺮوه تمرین+‌ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ اﻓﺰایﺶ معنی‌دار ﺑﯿﺸﺘﺮی نسبت به ﮔﺮوه ﻓﻘﻂ تمرین (P‌=‌0/0181) و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ (P‌<0/0495) نشان داد.
نتیجه گیری: ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از تمرین دوره‌ای و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ CV ﺑﯿﺎن ژن FGF21 و VEGF می‌شود؛ ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﺴﯿﺮ آﻧﮋیﻮژﻧﺰ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﺷﺮیﺎن ﮐﺮوﻧﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل [PDF 5378 kb]   (141 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (45 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مطالعه بيماری‌ها
دریافت: 1399/6/26 | پذیرش: 1399/8/10 | انتشار: 1400/1/12

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی افق دانش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | The Horizon of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb