مجله علمی پژوهشی افق دانش- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

    هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا):

 
 
ابراهیم زاده، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص:آناتومی و علوم تشریح
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56071265300
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4333-250X
ایمیل: ebrahimzadeh43yahoo.com
تلفن: +989155041506

 احمدی، رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های عفونی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55734557800
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9792-5856
ایمیل:  dr_rezaahmadiyahoo.com
 

 بازارباشی، علی عبدالحمید
دانشگاه بیروت،لبنان
تخصص: انکولوژی، هماتولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006517199
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7171-4997
ایمیل: bazarbacaub.edu.lb
تلفن: +9613612434باذلی، جواد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: سلامت در بلایا
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203418500
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9006-9324
ایمیل: javad_bazeliyahoo.com
تلفن: +989153759723

 


 زارعی، مهدی
دانشگاه تورنتو، کانادا
تخصص: ژنتیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=20435082900
ایمیل: mehdi.zarreisickkids.ca
تلفن: +16477043404 توسلی، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25723846800
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8969-0666
تلفن:  +5138434902

 
توکلی زاده، جهانشیر
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: روانشناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54795767600
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4974-7183
ایمیل: drtavakolizadehjyahoo.com
تلفن: +989155332069
 
  


جهانیان، منیره
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های زنان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56826144800&eid=2-s2.0-84941090456

 


 
 
 جمشیدی، امیرحسین
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،معاونت غذا و دارو، ایران
تخصص: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003463681
ایمیل:jamshidiamyahoo.com

  
خسروان، شهلا
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری بهداشت جامعه
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36149894200
ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2104-7994
ایمیل:mma_khosravanyahoo.com
تلفن: +989151778241

 


شریفی دلویی، داوود
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: داخلی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=48861699300

 
رضوانی، هادی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: ارتوپدی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57125925900
ایمیل:hadi_rk20yahoo.com

 


 
 
صحراییان، علی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
تخصص: روانپزشکی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23502138400
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9691-7363
ایمیل: sahraiansums.ac.ir 

 
فقیهی، مهدیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
تخصص: فیزیولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23666909200
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5452-7535
ایمیل: faghihimtums.ac.ir
تلفن: +989123196801

 قهرمانی، محمد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35083539200
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5328-1542
ایمیل:ghahramani18245yahoo.com
کیان مهر، مجتبی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیوفیزیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56289797600
ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-2943-7789
ایمیل: kianmehr.mgmail.com
تلفن: +989155336696محمدپور، علی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری داخلی جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35076320600
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7543-4821
 ایمیل: amohammadpuryahoo.com
تلفن: +989151779436
مردانه، جلال
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: میکروب شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16234060100
ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9010-2518
ایمیل: Jalalmardanehyahoo.com
تلفن: +98 9171892158

 
مشکی، مهدی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: آموزش بهداشت
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23467326400
ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5115-6214
ایمیل: drmoshkigmail.com
تلفن: +989151779066مصفا، نریمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
تخصص: ایمنی شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55986176200
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1695-782X
ایمیل: yasamaryangmail.com
تلفن: +989123220587مینوییان، محمد حسن
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: قارچ شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55910012700
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0428-3995
ایمیل: minooean_hyahoo.com
تلفن: +989155334721هاشم زاده، احمد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193080340
 
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب