:: بایگانی بخش اخبار نشریه و دانشگاه: ::
:: عضویت نشریه در کمیته بین المللی اخلاق نش(COPE) - ۱۳۹۶/۱/۱۶ -
:: ارتقای نمایه مجله علمی پژوهشی افق دانش به نوع 2 - ۱۳۹۳/۳/۱۸ -
:: تغییر نام انگلیسی نشریه افق دانش - ۱۳۹۲/۶/۳۰ -
:: سامانه مدیریت اطلاعات علم، فن آوری ،‌تحقیقات و پژوهشی - ۱۳۸۸/۳/۲۸ -
:: کتب منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گناباد - ۱۳۸۶/۸/۷ -