هیات تحریریه

  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

    هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا):

 
 
ابراهیم زاده، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص:آناتومی و علوم تشریح
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۰۷۱۲۶۵۳۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۳۳۳-۲۵۰X
ایمیل: ebrahimzadeh۴۳yahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۵۰۴۱۵۰۶

 احمدی، رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های عفونی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۷۳۴۵۵۷۸۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۹۲-۵۸۵۶
ایمیل:  dr_rezaahmadiyahoo.com
 

 بازارباشی، علی عبدالحمید
دانشگاه بیروت،لبنان
تخصص: انکولوژی، هماتولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۷۰۰۶۵۱۷۱۹۹
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۱۷۱-۴۹۹۷
ایمیل: bazarbacaub.edu.lb
تلفن: +۹۶۱۳۶۱۲۴۳۴باذلی، جواد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: سلامت در بلایا
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۲۰۳۴۱۸۵۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۰۰۶-۹۳۲۴
ایمیل: javad_bazeliyahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۳۷۵۹۷۲۳

 


 زارعی، مهدی
دانشگاه تورنتو، کانادا
تخصص: ژنتیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۰۴۳۵۰۸۲۹۰۰
ایمیل: mehdi.zarreisickkids.ca
تلفن: +۱۶۴۷۷۰۴۳۴۰۴ توسلی، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۵۷۲۳۸۴۶۸۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۹۶۹-۰۶۶۶
تلفن:  +۵۱۳۸۴۳۴۹۰۲

 
توکلی زاده، جهانشیر
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پزشکی روان تنی  و روان درمانی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۴۷۹۵۷۶۷۶۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۹۷۴-۷۱۸۳
ایمیل: drtavakolizadehjyahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۵۳۳۲۰۶۹
 
  


جهانیان، منیره
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های زنان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۸۲۶۱۴۴۸۰۰&eid=۲-s۲.۰-۸۴۹۴۱۰۹۰۴۵۶

 


 
 
 جمشیدی، امیرحسین
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،معاونت غذا و دارو، ایران
تخصص: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۷۰۰۳۴۶۳۶۸۱
ایمیل:jamshidiamyahoo.com

  
خسروان، شهلا
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری بهداشت جامعه
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۶۱۴۹۸۹۴۲۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۰۴-۷۹۹۴
ایمیل:mma_khosravanyahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۱۷۷۸۲۴۱

 


شریفی دلویی، داوود
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: داخلی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۴۸۸۶۱۶۹۹۳۰۰

 
رضوانی، هادی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: ارتوپدی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۲۵۹۲۵۹۰۰
ایمیل:hadi_rk۲۰yahoo.com

 


 
 
صحراییان، علی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
تخصص: روانپزشکی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۵۰۲۱۳۸۴۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۹۱-۷۳۶۳
ایمیل: sahraiansums.ac.ir 

 
فقیهی، مهدیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
تخصص: فیزیولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۶۶۶۹۰۹۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۴۵۲-۷۵۳۵
ایمیل: faghihimtums.ac.ir
تلفن: +۹۸۹۱۲۳۱۹۶۸۰۱

 قهرمانی، محمد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۰۸۳۵۳۹۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۲۸-۱۵۴۲
ایمیل:ghahramani۱۸۲۴۵yahoo.com
کیان مهر، مجتبی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیوفیزیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۲۸۹۷۹۷۶۰۰
ORCID:  http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۹۴۳-۷۷۸۹
ایمیل: kianmehr.mgmail.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۵۳۳۶۶۹۶محمدپور، علی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری داخلی جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۰۷۶۳۲۰۶۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۵۴۳-۴۸۲۱
 ایمیل: amohammadpuryahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۱۷۷۹۴۳۶
مردانه، جلال
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: میکروب شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۱۶۲۳۴۰۶۰۱۰۰
ORCID:https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۰۱۰-۲۵۱۸
ایمیل: Jalalmardanehyahoo.com
تلفن: +۹۸ ۹۱۷۱۸۹۲۱۵۸

 
مشکی، مهدی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: آموزش بهداشت
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۴۶۷۳۲۶۴۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۱۱۵-۶۲۱۴
ایمیل: drmoshkigmail.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۱۷۷۹۰۶۶مصفا، نریمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
تخصص: ایمنی شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۹۸۶۱۷۶۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۹۵-۷۸۲X
ایمیل: yasamaryangmail.com
تلفن: +۹۸۹۱۲۳۲۲۰۵۸۷مینوییان، محمد حسن
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: قارچ شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۹۱۰۰۱۲۷۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۴۲۸-۳۹۹۵
ایمیل: minooean_hyahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۵۳۳۴۷۲۱هاشم زاده، احمد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۹۳۰۸۰۳۴۰
 
 


دفعات مشاهده: 19018 بار   |   دفعات چاپ: 1646 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 408 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی افق دانش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Horizon of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb