دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 93-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، Sashakeryan@gmail.com
چکیده:   (1070 مشاهده)
اهداف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر شش هفته تمرینات ترکیبی همراه با مصرف مکمل دارچین بر میزان گلوکز، انسولین خون و توده چربی در زنان  مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.
مواد و روشها: 40 زن با میانگین سنی 74/2 ±15/24 و شاخص توده بدنی 28/1 ±95/27 به صورت تصادفی در 4 گروه  ( تمرین، تمرین-مکمل، مکمل، کنترل) قرار گرفتند. گروه تمرین- مکمل و تمرین به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه با شدت 50 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 50 تا 85 دقیقه تمرین انجام دادند . قبل و بعد از دوره سطوح انسولین، گلوکز ناشتا و توده چربی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری بوسیله آزمون کوواریانس و t همبسته در سطح معناداری 05/0 P انجام شد.
یافتهها: سطوح انسولین و گلوکز پس آزمون گروه تمرین- مکمل در مقایسه با پیش آزمون و  پس آزمون سه گروه دیگر کاهش معناداری داشت (05/0 p<) مصرف دارچین همراه با تمرین بر توده چربی موثر نبود ( 05/0 P ).
 نتیجه گیری: نتایج بیانگر بهبود سطوح انسولین و گلوکز به دنبال تمرینات همراه دارچین بود. کاهش سطوح انسولین و گلوکز خون از طریق بهبود آندروژن و مقاومت به انسولین می تواند به بهبود سیکل قاعدگی کمک کند. 
متن کامل [PDF 618 kb]   (417 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: زنان
دریافت: 1397/6/23 | پذیرش: 1397/12/11 | انتشار: 1398/1/17