دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 138-134 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
چکیده:   (1071 مشاهده)
اهداف:  شایعترین تظاهرات بیماریهای مزمن افسردگی، اضطراب و استرس میباشد. در بیماران تحت درمان همودیالیز عواملی از قبیل مشکلات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی میتوانند زمینه ساز بروز اختلالات روانی باشد. این پژوهش با هدف تعیین افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گرفت.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در بخش همودیالیز بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1396 با استفاده از نمونه گیری سرشماری بر روی 46 نفر از بیماران همودیالیز که دارای معیار ورود پژوهش بودند انجام شد. ابزار گردآوری دادهها شامل؛ پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) بود. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS  نسخه 16  و ضریب اطمینان 95 درصد با دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که میزان افسردگی 05/63 درصد، اضطراب 20/65 درصد، استرس 4/67 درصد در بیماران تحت درمان با همو دیالیز بود. بین افسردگی، اضطراب و استرس با جنس تفاوت معنی دار وجود نداشت(189/0 p=، 448/0 p=، 763/0 p=).
نتیجه گیری: با توجه به یافتههای پژوهش و با توجه به آمار بالای افسردگی، اضطراب و استرس در این بیماران، لزوم برنامهریزی در ارتباط با بهبود کیفیت زندگی این بیماران احساس میشود.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، اضطراب، استرس، همودیالیز.
متن کامل [PDF 622 kb]   (686 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۷