دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 127-133 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بیهوشی، مرکز تحقیات بالینی بیمارستان علامه بهلول، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران. ، dr.saheban@gmu.ac.ir
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
3- گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
4- گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
چکیده:   (837 مشاهده)
اهداف: لرز یک فعالیت ماهیچه ای نوسانی و غیر ارادی است که گرمای متابولیکی را افزایش می دهد و یک عارضه در بیحسی  نورآگزیال است. لرز باعث افزایش مصرف اکسیژن بافتی و فعالیت قلبی و ریوی می شود که می تواند ایجاد عوارض  قلبی و عروقی، خونریزی و عفونی نماید. در این طرح تحقیقاتی دوزهای مختلف منیزیم سولفات را در پیشگیری از لرز بعد از عمل در بیماران تحت بیحسی نخاعی بررسی کردیم.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 99 بیمار با ASA کلاس یک یا دو و در محدوده سنی بین 80-20 سال کاندید جراحی عمومی، ارتوپدی یا اورولوژی تحت بیحسی اسپاینال که به اتاق عمل بیمارستانهای 15 خرداد و علامه بهلول گنابادی مراجعه کرده بودند، به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند. به هر سه گروه منیزیم سولفات 20%  که در گروه A با دوز
 
 30 mg/kg، گروه B با دوز 50 mg/kg و گروه C با دوز 80 mg/kg بعد از اسپاینال و طی 15 دقیقه انفوزیون شد. طی جراحی و پس از اتمام جراحی به مدت یک ساعت بیماران توسط پژوهشگر از نظر لرز قابل دیدن کنترل شد. دادهها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. برای مطمئن شدن از توزیع نرمال دادهها از تست کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده وسطح معنی داری p-value کمتر از 05/0 در نظر گرفته شده است.
یافتهها: در گروهA ، 29 نفر ( 89%) بدون لرز و 4 نفر ( 11%) لرز داشتند که شدت لرز  همه گرید1 بود. در گروهB ، 28 نفر ( 84% ) لرز نداشتند ولی 5نفر (16%) لرز داشتند که شدت لرز در 4 نفر (11%) گرید1 و در یک نفر (5%) گرید 3 بود. در گروهC ، 29 نفر (89% ) بدون لرز و 4 نفر (11%) لرز داشتند که شدت لرز گرید3 بود. فراوانی و شدت لرز بین گروه A و B (P=0/374)، بین گروه A و C (P=0/631) و بین گروه B و C (P=0/676) اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: دوز پایین سولفات منیزیوم 20% (30 mg/kg) به اندازه دوزهای بالاتر آن در پیشگیری از بروز لرز بعد از عمل در بیماران بیحسی اسپاینال موثر است.
متن کامل [PDF 501 kb]   (360 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بيهوشی
دریافت: 1397/1/29 | پذیرش: 1397/9/26 | انتشار: 1398/1/17