دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 182-192 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
2- دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران. ، lotfi.kashani@gmail.com
3- دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
4- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
چکیده:   (1496 مشاهده)
اهداف: اسکلرودرمی سیستمیک یک بیماری اتوایمیون چندگانه مزمن است که پیامدهای بالینی و روانی مهم، ازجمله اختلال در عملکرد جنسی را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی گروهدرمانی یکپارچهنگر بر عملکرد جنسی و حوزههای آن در زنان مبتلابه اسکلرودرمی بود.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان مبتلابه اسکلرودرمی مراجعهکننده به بیمارستان شریعتی تهران و مرکز رماتیسم ایران در نیمه دوم سال 1395 بودند. تعداد 30 نفر بهصورت در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش طی 9 جلسه 99 دقیقه ای تحت مداخله رویکرد یکپارچه نگر قرار گرفتند و گروه کنترل چنین مداخله ای دریافت نکردند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بود. اطلاعات جمعآوریشده با نرمافزار 24-SPSS و آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ارزیابی شدند.
یافتهها: مداخله رواندرمانی یکپارچه نگر  موجب افزایش معناداری در میانگین نمرات پسآزمون عملکرد جنسی و شش زیرمولفه آن در دو گروه کنترل و آزمایش گردید (p<0/01, F=19/59). مداخله در زیر مولفه رضایتمندی با 82/0 (F= 125/35 ،p<0/01) و تحریک روانی با 74/0 (F= 77/90 ، p<0/01) بیشترین تاثیر و برای ارگاسم با 33/0 (F= 13/54 ، p<0/01)کمترین تاثیر را در بین مولفه ها داشتهاند. پس از سه ماه نیز ازنظر آماری اختلاف معناداری بین پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش مشاهده نشد که بیانگر ماندگاری اثر مداخله میباشد.
نتیجهگیری: رواندرمانی یکپارچه نگر برافزایش عملکرد جنسی زنان مبتلابه اسکلرودمی موثر بوده و میتواند در افزایش کیفیت زندگی این افراد نقش زیادی داشته باشد.
متن کامل [PDF 453 kb]   (899 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1396/11/19 | پذیرش: 1397/4/19 | انتشار: 1397/4/19