دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 193-202 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ، e.bambaeichi@yahoo.com
3- گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
4- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (1269 مشاهده)
اهداف: تمرینات ورزشی یکی از روشهای مورداستفاده در بازتوانی قلبی میباشد. هدف این پژوهش تعیین اثر شش هفته تمرین تداومی همراه با مصرف مکمل عناب بر سطوح لیپوکالین-2 و آدیپونکتین در پلاسما و بافت قلب موشهای صحرایی دچار انفارکتوس قلبی بود.
مواد و روشها: 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 180 تا 320 گرم، دامنهٔ سن 3-2 ماه، به پنج گروه 6 تایی شامل 1 -کنترل سالم، 2- کنترل انفارکتوس، 3-  انفارکتوس + مصرف عصاره عناب،  4- انفارکتوس + تمرین تداومی هوازی و 5- انفارکتوس + تمرین تداومی هوازی + مصرف عصاره عناب،  تقسیم شدند. برنامهٔ تمرینی 5 جلسه در هفته، 6 هفته با سرعت 16 متر بر دقیقه و 40 دقیقه در روز  بود. عصاره عناب، طی 6 هفته با دوز مصرفی 400 میلیگرم بر کیلوگرم گاواژ شد. درپایان موشهای صحرایی بیهوش شدند و نمونههای خون از بافت قلب گرفته شد. سطوح لیپوکالین-2 و آدیپونکتین با استفاده از کیتهای مربوطه و به روش الایزا اندازهگیری شد و تحلیل آماری با آزمون واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0>p انجام شد.
یافتهها: مقادیر آدیپونکتین بافت قلب موشها متعاقب شش هفته تمرین تداومی و مصرف مکمل عناب بهطور معنیداری افزایش یافت (p<05)، درحالیکه سطوح لیپوکالین-2 پلاسما و بافت قلب و آدیپونکتین پلاسما تغییر معنیداری نداشت  (p>05).
نتیجهگیری: شش هفته تمرین تداومی و مصرف مکمل عناب، میتواند از طریق افزایش مقادیر آدیپونکتین بافت قلب باعث بهبود آسیبهای قلبی ناشی از انفارکتوس شود.
متن کامل [PDF 423 kb]   (1057 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مطالعه بيماری‌ها
دریافت: 1396/7/8 | پذیرش: 1396/12/28 | انتشار: 1397/4/19