دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 231-238 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، گروه قلب و عروق، بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
2- مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، گروه قلب و عروق، بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. ، ajmoo2016@gmail.com
چکیده:   (1614 مشاهده)
اهداف: جراحی پیوند عروق کرونر مانند سایر انواع اعمال جراحی برای بیمار استرسزا است و اضطراب و افسردگی ازجمله اختلالات شایع و مهم این بیماران محسوب میشود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اضطراب و افسردگی بر اساس تفاوتهای سن و جنس در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونی میباشد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 205 بیمار بین 30 تا 80 سال به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با سه گروه پرسشنامه دموگرافیک، مقیاس اضطراب – افسردگی بیمارستانی و مقیاس اضطراب حالت صفت اشپیلبرگر یک روز قبل از عمل جمعآوری گردید. افراد از بین بیماران کاندید جراحی قلب الکتیو در بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت انتخاب شدند. متغیرها با استفاده از کای اسکوئر، آزمون T مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه سنجیده شدند. آنالیز دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافتهها: از مجموع 205 نفر، 3/66 % بیماران مرد و مابقی زن بودند. 1/58% مردان و 1/55% زنان درجاتی از افسردگی داشتند که این اختلاف ازنظر آماری معنیدار نبود (8/0=p). میانگین نمره اضطراب و افسردگی  بیماران برحسب سن (بالای 50 و زیر 50) نیز تفاوت آماری معنیدار نداشت( 05/0>P value).
نتیجهگیری: با توجه به شیوع بالای اضطراب و افسردگی در این بیماران، علائم باید بهدقت پایش شده و در صورت لزوم درمان شود. بدین دلیل مشاورههای پیشگیرانه روانشناسی و مصاحبههای بالینی در این گروه از بیماران توصیه میشود.
متن کامل [PDF 336 kb]   (1745 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1396/5/30 | پذیرش: 1396/12/19 | انتشار: 1397/4/19
* نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، بیمارستان حشمت، رشت